From the Blog

Beslissing: De Oververhitte Computer

Consument heeft op 14 juni 2021 een PC gekocht. Het aankoopbedrag van de PC bedraagt
€ 5.579,-. Na het testen van de PC bleek deze niet naar behoren te werken, omdat de PC opwarmde tot 70-75 graden. Op 15 juni 2021 heeft Consument de PC teruggebracht naar Ondernemer. Een medewerker van Ondernemer heeft de PC in ontvangst genomen en dit is bevestigd door de medewerker in de live chat. Ondernemer beweert dat er een rookgeur geconstateerd werd. Volgens consument komt dat omdat er piepschuim in het rooster zit. Dit komt door een fout bij de levering. De PC is niet meer te verkopen en daarom heeft Ondernemer een Restock Fee ingehouden van het aankoopbedrag. De Restock Fee is 15% en komt neer op €836,35.

Standpunt van de consument:

De consument stelt zich op het volgende standpunt.

Er is een ondeugdelijk product geleverd dat niet voldoet aan de productomschrijving. Consument eist volledige restitutie van het aankoopbedrag.

Standpunt van de ondernemer:

Ondernemer geeft aan alle mogelijke stappen te hebben ondernomen om de overeenkomst naar tevredenheid uit te voeren en dat hij alles heeft gedaan wat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden. Restitutie wordt door Ondernemer niet als redelijk gezien.

Samenvatting overweging beoordelaar DigiDispuut:

Indien een product binnen 6 maanden na levering niet naar behoren werkt, ontstaat er een rechtsvermoeden dat het gebrek reeds aanwezig was toen het product op de markt werd gebracht. In deze zaak is de klacht al na een dag bekend bij de verkoper. In dat geval is het aan Ondernemer om te bewijzen dat er niet goed met de PC is omgegaan door Consument. De bewijslast ligt bij Ondernemer. Op grond van het bepaalde in art. 7:18 lid 2 BW moet door Ondernemer worden aangetoond dat de PC deugdelijk was op het moment van levering. Ondernemer is naar oordeel van de beoordelaar niet in deze bewijsopdracht geslaagd.

Art. 7:17 BW zegt dat een product moet beantwoorden aan de overeenkomst. Omdat de PC niet voldoet aan de redelijke verwachtingen van de Consument alsmede door de omstandigheid dat de ondernemer stelt dat de PC onverkoopbaar is geworden ten gevolge van de gebreken, is er sprake van een non-conformiteit. De non-conformiteit bestaat in dit geval uit het feit dat de PC dusdanig warm wordt door het aangetroffen piepschuim achter het rooster.

De PC beantwoord niet aan de redelijke verwachtingen van Consument, dus is Consument op grond van art. 7:22 lid a BW bevoegd om de overeenkomst te ontbinden. Omdat Consument reeds aan zijn verplichting van de overeenkomst heeft voldaan, bestaande uit de betaling van het aankoopbedrag, ontstaat er een ongedaanmakingsverplichting voor Ondernemer. Dit houdt in dat het gehele aankoopbedrag moet worden terugbetaald aan Consument. Het gaat om 15% van het aankoopbedrag dat nog niet aan Consument is overgemaakt. Dat is een bedrag van € 836,35.

Beslissing beoordelaar:

De beoordelaar beslist dat de Ondernemer binnen 14 dagen nadat hij bekend is geraakt met de inhoud van dit bindend advies verplicht is over te gaan tot volledige restitutie van het aankoopbedrag. Dat houdt in dat de Restock fee van 15% nog aan Consument moet worden overgemaakt. Ondernemer moet nog een bedrag van € 836,35 overmaken aan Consument.

Verder bepaalt de Beoordelaar dat Ondernemer, als in het ongelijk gestelde partij, het klachtengeld ad €25,00 aan Consument dient te vergoeden.

Partijen dienen binnen een termijn van 14 dagen nadat de inhoud van deze beslissing aan hen bekend is gemaakt uitvoering te geven aan de verplichtingen die volgen uit dit bindend advies.

Indien Ondernemer geen gehoor geeft aan deze beslissing binnen de hierboven gestelde termijn, verbeurt Ondernemer aan Consument een boete van €50,00 per dag dat hij in gebreke blijft, tot een maximum van €1.500,00.

Aldus beslist door DigiDispuut op vrijdag 5 november 2021.