From the Blog

Beslissing: De slapende Doorguard

Op 27 mei 2020 heeft Consument een Doorguard gekocht bij een webwinkel, hierna te noemen Ondernemer. De Doorguard is ontvangen op 4 juni 2020. Dit product is op afstand aangekocht, namelijk via het internet. Het eerste probleem ontstond toen bleek dat de Doorguard een batterijduur had van anderhalve dag. Dit komt niet overeen met wat in de productomschrijving stond. In de productomschrijving werd aangegeven dat het product, eenmaal volledig opgeladen, 6 tot 8 maanden mee moest gaan. Nadat Consument dit heeft aangegeven bij Ondernemer, heeft Ondernemer verschillende onderdelen opgestuurd om dit probleem te verhelpen. Dit zonder resultaat. In juni 2021 heeft Ondernemer een nieuw exemplaar van de Doorguard opgestuurd naar Consument. Ook deze werkt niet naar behoren en voldoet niet aan de productomschrijving volgens Consument. Consument heeft meerdere klachten ingediend over een niet werkend onderdeel en de ondernemer meermaals de kans gegeven deze problemen op te lossen.

 Standpunt van de consument:

Er is een ondeugdelijk product geleverd dat niet voldoet aan de productomschrijving. Consument eist volledige restitutie van het aankoopbedrag ad €129,-.

Standpunt van de ondernemer:

Ondernemer geeft aan alle mogelijke stappen te hebben ondernomen om de overeenkomst naar tevredenheid uit te voeren en dat hij alles heeft gedaan wat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden. Restitutie wordt door Ondernemer niet als redelijk gezien.

Samenvatting overweging beoordelaar DigiDispuut:

Op grond van art. 7:17 lid 1 BW dient de Doorguard te beantwoorden aan de overeenkomst. Het product moet voldoen aan de productomschrijving en de redelijke verwachtingen die de consument ten aanzien van de functionaliteit van het product heeft. Dit is in casu niet het geval omdat in de productomschrijving wordt aangegeven dat de batterij 6 tot 8 maanden mee zou moeten gaan. Hierdoor beantwoordt het product niet aan de overeenkomst. Consument heeft afbeeldingen getoond waaruit blijkt dat de batterij binnen 1 dag leeg is gegaan. Daaruit blijkt dat het product niet voldoet aan de productomschrijving. Hiermee heeft Consument voldoende bewezen dat de batterijduur niet wordt gehaald. Er is sprake van een non-conformiteit zoals bedoeld in art. 7:18 lid 1 BW, omdat het product niet beantwoord aan de overeenkomst. Hierin staat dat de mededelingen van de verkoper bepalend zijn om te kijken of het product beantwoord aan de overeenkomst. De mededeling van de verkoper dat de batterij 6-8 maanden mee moet gaan komt niet overeen met de levensduur van de batterij van dit product. Op grond hiervan is er sprake van non-conformiteit. Indien er sprake is van een non-conformiteit, kan Consument eisen dat het product hersteld wordt. Consument heeft zich meerdere malen beklaagd over het feit product dat niet naar behoren werkt. Daarmee voldoet Consument aan het bepaalde in art. 7:21 lid 1 sub b BW. Consument kan derhalve eisen dat het product hersteld wordt door Ondernemer. Nu is gebleken dat Ondernemer hier ondanks meerdere pogingen niet in is geslaagd, heef Consument op grond van art. 7:22 lid 1 sub a jo. art. 7:22 lid 2, het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Beslissing beoordelaar:

De beoordelaar beslist dat Consument het product retour kan zenden aan Ondernemer via pakketpost. Ondernemer dient de volledige aankoopprijs (te weten €129,-) te vergoeden aan Consument. De verzendkosten komen voor de rekening van Ondernemer.

Verder bepaalt de Beoordelaar dat Ondernemer, als in het ongelijk gestelde partij, het klachtengeld ad €25,00 aan Consument dient te vergoeden.

Partijen dienen binnen een termijn van 14 dagen nadat de inhoud van deze beslissing aan hen bekend is gemaakt uitvoering te geven aan de verplichtingen die volgen uit dit bindend advies.

Indien een der partijen geen gehoor geeft aan deze beslissing binnen de hierboven gestelde termijn, verbeurt de partij die in gebreke blijft aan de andere partij een boete van €50,00 per dag dat hij in gebreke blijft, tot een maximum van €1.500,00.

Aldus beslist door DigiDispuut op vrijdag 5 november 2021.